De individuele inkomenstoeslag is een geldbedrag voor mensen die 5 jaar of langer van een laag inkomen moeten leven. Het inkomen van uw partner telt ook mee. Een inkomen, uit werk of uitkering, op het bijstandsniveau wordt gezien als een laag inkomen.

Eén keer per 12 maanden aanvragen

Individuele inkomenstoeslag kunt u op ieder moment van het jaar aanvragen, maar maximaal één keer per 12 maanden. Dus is het 12 maanden of langer geleden dat u een aanvraag heeft gedaan? Dan kunt u direct een aanvraag doen. U moet elke keer een aanvraag indienen als u deze toeslag wilt hebben. Wilt u weten wanneer uw laatste aanvraag was? Neem dan contact met ons op via 053 – 4817800.

De hoogte van de individuele inkomenstoeslag

De individuele inkomenstoeslag bedraagt in de jaren 2018, 2019 en 2020 per 12 maanden:

a. € 114,- voor een alleenstaande;
b. € 114,- voor een alleenstaande ouder;
c. € 162,- voor gehuwden
d. € 162,- voor gehuwde ouders

Aanvullend, voor de periode 2018, 2019 en 2020:

Voor elk ten laste komend kind van de aanvragers bedoeld onder b. en d. wordt een extra toeslag per kalenderjaar verstrekt van:

65,- per kind dat op 1 januari van het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft jonger dan 12 jaar is;

130,- per kind dat op 1 januari van het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft 12 jaar of ouder, maar jonger dan 18 jaar is.

Rekenvoorbeelden wijziging voor gezinnen per 1 januari 2018

Een paar rekenvoorbeelden (bedragen per jaar) van de wijziging IIT zoals aangenomen door de gemeenteraad op 10 december 2018 (periode 2018-2020):

Alleenstaande ouder, één kind van 8 jaar > was €145, wordt € 179 (€ 114 + € 65)

Alleenstaande ouder, één kind van 2 en één kind van 4 jaar > was € 145, wordt € 244,- (€ 114 + € 65 + € 65)

Alleenstaande ouder, één kind van 10, één kind van 14 jaar > was € 145, wordt € 309,- (€ 114 + € 65 + € 130)

Alleenstaande ouder, één kind van 13 en één kind van 15 jaar > was € 145, wordt € 374,- (€ 114 + € 130 + € 130)

Gehuwden, één kind van 8 jaar > was € 162, wordt € 227,- (€ 162 + € 65)

Gehuwden, één kind van 2 en één kind van 4 jaar > was € 162, wordt € 292,- (€ 162 + € 65 + € 65)

Gehuwden één kind van 10, één kind van 14 jaar > was € 162, wordt € 357,- (€ 162 + € 65 + € 130)

Gehuwden, één kind van 13 en één kind van 15 > was € 162, wordt € 422,- (€ 162 + € 130 + € 130)

U kunt de Individuele inkomenstoeslag digitaal aanvragen. Dat doet u met het aanvraagformulier Bijzondere bijstand. Hiervoor heeft u een actueel DigiD nodig. Als u die niet heeft, moet u eerst DigiD aanvragen bij de Rijksoverheid. Doet u de aanvraag samen met uw partner? Dan moet uw partner instemmen met de aanvraag. U kunt hiervoor de instructies in het aanvraagformulier volgen.

Als digitaal aanvragen niet lukt

Lukt het u niet om uw aanvraag via de computer te doen of heeft u een vraag? Dan kunt u ons op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur bellen via 053 – 481 7800. We zoeken dan samen naar de beste manier om de individuele Inkomenstoeslag aan te vragen.

De volgende documenten hebben u, en uw mogelijke partner, nodig voor de aanvraag:

Kopie van een geldig identiteitsbewijs: paspoort, identiteitskaart of verblijfsdocument. Een rijbewijs mag niet.

Kopie van uw laatste inkomstenbewijs. Bijvoorbeeld een uitkeringsspecificatie, loonstrook, een ontvangstbewijs of afschrift van alimentatie of andere inkomsten.

Een bankafschrift als bewijs van uw rekeningnummer.

Jaaropgave(n) van de afgelopen 5 jaar.

Voorlopige aanslag van de Belastingdienst.

Als u zelfstandig ondernemer bent of bent geweest: een winst-/verliesrekening over de afgelopen 5 jaar.

Als u langer dan 5 jaar een bijstandsuitkering ontvangt hoeft u deze documenten niet in te leveren. Maar u moet de individuele inkomenstoeslag wel aanvragen.

U komt in aanmerking voor een inkomenstoeslag als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

u woont op de datum van de aanvraag in Enschede;

u bent op de datum van de aanvraag 21 jaar of ouder;

u bent op de datum van de aanvraag jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd;

u verbleef in de afgelopen vijf jaar rechtmatig in Nederland;

u heeft de afgelopen vijf jaar een inkomen gehad dat gelijk is aan uw bijstandsnorm. Het soort inkomen (uitkering of salaris) is daarbij niet van belang;

u ontvangt op de datum van de aanvraag of in de afgelopen 5 jaar (referteperiode) geen studiefinanciering;

uw vermogen (bijvoorbeeld spaargeld, een auto, caravan, boot, juwelen en waardepapieren) is lager dan € 12.040,00 (voor een echtpaar of alleenstaande ouder) of € 6.020,00 (voor een alleenstaande). Bij een eigen woning gaat de gemeente beoordelen of er sprake is van overwaarde;

u heeft de afgelopen 5 jaar geen verlaging van  uw uitkering gehad vanwege het niet nakomen van de verplichtingen die verband houden met werk en re-integratie. Is dit wel zo dan krijgt u 12 maanden geen individuele inkomenstoeslag;

u bent in de afgelopen 5 jaar, per kalenderjaar, niet langer dan 4 weken in het buitenland geweest.

Bent u getrouwd of woont u samen? Dan moet u beiden aan de voorwaarden voldoen.

Bent u de afgelopen 5 jaar gescheiden? Dan is het inkomen van uw ex-partner over de periode van samenwoning ook van belang voor het vaststellen van het recht op deze toeslag.

Iedereen moet deze toeslag persoonlijk aanvragen. De individuele inkomenstoeslag is een bedrag dat de gemeente u één keer in de 12 maanden kan geven als u 5 jaar of langer weinig inkomsten hebt.

Afhandeling individuele inkomenstoeslag

Het aanvraagformulier en het toevoegen van bewijstukken kunt u digitaal doen. De aanvraag en de bewijsstukken worden na het invullen en afsluiten automatisch ingeleverd.

Doet u de aanvraag op papier? Dan kunt u deze inleveren via e-mail, post of persoonlijk afgeven.

E-mailen

Aanvraagformulier met alle bijlagen in één mailmailen naar: postbus20@enschede.nl

Per post versturen

Gemeente Enschede
Afdeling Werk en Inkomen
Postbus 20, 7500 AA Enschede

Persoonlijk inleveren

In de brievenbus van het Stadskantoor en/of andere deelkantoren van de gemeente. Het adres en de openingstijden vindt u hier.

De beslissing op uw aanvraag

Heeft u het aanvraagformulier en alle bewijsstukken ingeleverd? Dan ontvangt u binnen 8 weken een brief waarin staat of u de toeslag krijgt of niet.

Als u het niet eens bent met de beslissing.

Dan kunt u bezwaar maken tegen de beslissing van de gemeente. Dit moet u doen binnen 6 weken nadat u de beslissing op uw aanvraag heeft ontvangen. U moet in ieder geval de volgende gegevens in uw bezwaarschrift opnemen:

uw naam en adres;

de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft;

een omschrijving van de beslissing waartegen u bezwaar maakt;

de reden waarom u het er niet mee eens bent;

uw handtekening.

Wilt u ook uw telefoonnummer op het bezwaarschrift vermelden? Wij kunnen dan zonodig contact met u opnemen. U kunt uw bezwaarschrift sturen aan:  

Commissie Bezwaarschriften
Postbus 20
7500 AA  ENSCHEDE

Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Dan kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank.